Privacy verklaring

 

Privacy Policy Dermalogica

Reikwijdte Privacy Policy

Onderhavige Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de website en de webshop van Dermalogica.

Contactgegevens Dermalogica

De website en webshop van Dermalogica zijn eigendom van - en worden beheerd door - Dermatuer BVBA, met vennootschapszetel te 2600 Berchem, Floraliënlaan 2, met ondernemingsnummer 0865.691.841.

Respect voor privacy

Dermatuer BVBA (tevens genoemd: “Dermalogica”) hecht grote waarde aan de privacy en de persoonsgegevens van alle gebruikers van haar website en webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Dermalogica verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dermalogica zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Gebruik van uw gegevens

Als u op de webshop van Dermalogica een bestelling plaatst, heeft Dermalogica uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om uw gebruik van de website en de webshop van Dermalogica te optimaliseren, kan Dermalogica, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van Dermalogica opslaan en bewaren. Hierdoor kan Dermalogica haar website en webshop beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u via de website en/of via de webshop van Dermalogica een account aanmaakt, bewaart Dermalogica de door u doorgegeven informatie, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website en webshop van Dermalogica bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door Dermalogica slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker. 

Dermalogica kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en webshop van Dermalogica, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera.

Als u dit niet langer wenst, kunt u dat Dermalogica laten weten door een e-mail te sturen naar shop@dermalogica.be. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Dermalogica. De contactgegevens van Dermalogica kunt u bovenaan deze Privacy Policy vinden.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

 

Uw verzoek tot het opvragen, het aanvullen, het verbeteren of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Dermalogica verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw verzoek gevolg te geven aan uw verzoek.

Het delen van uw gegevens met derden

Uw gegevens worden in geen geval verkocht of op welke wijze dan ook overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden, met uitsluiting van hetgeen in de volgende paragrafen vermeld wordt.  Dermalogica heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Indien u via een banner, geplaatst op de website van een salon c.q. onderneming, terecht bent gekomen op de website en/of de webshop van Dermalogica, zullen uw gegevens, nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden verstrekt aan het desbetreffende salon c.q. de desbetreffende onderneming.  Als u dit niet langer wenst, kunt u dat Dermalogica laten weten door een e-mail te sturen naar shop@dermalogica.be. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Dermalogica. De contactgegevens van Dermalogica kunt u bovenaan deze Privacy Policy vinden.

Verder zal Dermalogica uw gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door Dermalogica ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken, openbaar te maken of over te maken aan wie dan ook, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor Dermalogica te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Dermalogica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van uw gegevens door de derden aan wie Dermalogica uw gegevens (heeft) verstrekt.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dermalogica behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website en webshop van Dermalogica, te kunnen herkennen. Cookies stellen Dermalogica in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.

U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van Dermalogica toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Links

De website en webshop van Dermalogica kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van Dermalogica opereren, zonder dat Dermalogica ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. Dermalogica is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is Dermalogica aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

Onderhavige Privacy Policy heeft slechts betrekking op de website en de webshop van Dermalogica. 

Wijzigingen Privacy Policy

Dermalogica behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aan te passen, waarbij Dermalogica uiteraard steeds in overeenstemming zal blijven met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Indien Dermalogica de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Policy.  

Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de Privacy Policy aan.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Dermalogica, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar shop@dermalogica.be. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Dermalogica. De contactgegevens van Dermalogica (Dermatuer BVBA) kunt u bovenaan deze Privacy Policy vinden.